Audio/VideoChia sẻ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận lời mời thăm cấp cao Hoa Kỳ

PLO